Directions
Cайт разработан MAS group
Version for the visually impaired
We
are open
all year
round!
 

Публічна оферта
про надання добровільної благодійної пожертви

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Громадської організації «Фельдман ЕКО-ПАРК», ідентифікаційний код юридичної особи  38277267, що знаходиться за адресою: 62340, Харківська область, сел. Лісне, вул. Київське шосе, 12, (далі – «ЕКО-ПАРК», Організація), в особі керівника Ільченко Віталія Віталійовича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті ЕКО-ПАРКУ в мережі Інтернет за посиланням:  https://feldman-ecopark.com/ далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана ЕКО-ПАРКОМ у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1.3. ЕКО-ПАРК може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до ЕКО-ПАРКУ для укладення такого договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність ЕКО-ПАРКУ грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація здійснює діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема, в сфері екологічної діяльності, порятунку тварин, психологічної та фізичної реабілітації тощо.

3.2. Діяльність Органзації не має на меті отримання прибутку.

3.3. Інформація про діяльність Органіазції та звіти про результати такої діяльності розміщені на Сайті.

 1. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

4.3. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Організацією для проведення та забезпечення діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.4. Способи внесення благодійної пожертви: • одноразовий платіж; • підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі. Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Організація зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

5.2. Організація має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Органазацією. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення статутної діяльності.

5.3. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 1. АКЦЕПТ

6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору.

6.3. Благодійник і Організація, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

6.4. Організація здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. До відносин між Благодійником і Організацією застосовуються положення чинного законодавства України.

7.2. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Організації згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані безпосередньо можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та банківські реквізити.

Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення.

Організація зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України.

Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

7.5. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

Громадська організація «Фельдман ЕКО-ПАРК»

Адреса: 62340, Харківська область, сел. Лісне, вул. Київське шосе, 12

Банківські реквізити:

Громадська організація «ФЕЛЬДМАН ЕКО-ПАРК»

Код ЄДРПОУ 38277267 UA733510050000026001459721400

 

  СПАСИБО ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА. МЕНЕДЖЕР СВЯЖЕТСЯ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.


   СПАСИБО ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА. МЕНЕДЖЕР СВЯЖЕТСЯ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.


   Help us feed our animals
   Or donate to the restoration of Feldman Ecopark.
   10,000+donors have helped the project since the war started! to help animals

    ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ, ЧТОБЫ СТАТЬ ПЕРВЫМИ, КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ!     ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ. НАШ СОТРУДНИК СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ, ЧТОБЫ ОБГОВОРИТЬ ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ.     Donate